مرکز پایش مسئولیت اجتماعی و فرهنگی

مسئولیت اجتماعی دانشگاه​

محوردوم: مسئولیت اجتماعی دانشگاه

 1. مسئولیت اجتماعی دانشگاه؛ ایضاح مفهومی و نظری
 2. مسئولیت اجتماعی دانشگاه در ایران؛ تجربه ها، دستاوردها، موانع و چالش ها
 3. دانشگاه، سیاستگذاری و حکمرانی علمی
 4. مسئولیت اجتماعی دانشگاه و تجارب مدیریت بحران‌های ملی، منطقه‌ای و محلی
 5. مسئولیت اجتماعی دانشگاه و کنش علمی اخلاق مند
 6. مسئولیت اجتماعی دانشگاه و مسئله محوری پژوهش های علمی در ایران
 7. شاخص های سنجش و ارزیابی تاثیر اجتماعی دانشگاه
 8. اسناد بالادستی و نسبت آن با مسئولیت اجتماعی دانشگاه
 9. بازخوانی تجارب دانشگاههای خارجی در خصوص مسئولیت اجتماعی دانشگاه
 10. بازخوانی تجارب دانشگاهها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری ایران در ارتباط با مفهوم مسئولیت اجتماعی
 11. بازخوانی انتقادی تجارب تشکل ها و سازمان های دانشجویی (انجمن های علمی، کانون ها و …) در زمینه مسئولیت اجتماعی دانشگاه
 12. خوانش تحلیلی‌انتقادی مسئولیت اجتماعی در برنامه‌های راهبردی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی
[ultimatemember form_id="13714"]